ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ Η ΟΝΟΣ
{"cattitle-1":"%u039A%u03A5%u03A0%u03A1%u0399%u0391%u039A%u039F%20%u0393%u0391%u03AA%u0394%u039F%u03A5%u03A1%u0399","cat1q1":"%3Cp%3E%u0391%u03C0%u03CC%20%u03C0%u03BF%u03CD%20%u03BA%u03B1%u03C4%u03AC%u03B3%u03B5%u03C4%u03B1%u03B9%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03C4%u03B9%20%u03B5%u03AF%u03B4%u03BF%u03C5%u03C2%20%u03B6%u03CE%u03BF%20%u03B5%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%3B","cat1qmediaimage1":"","cat1a1":"%3Cp%3E%u039A%u03B1%u03C4%u03AC%u03B3%u03B5%u03C4%u03B1%u03B9%20%u03B1%u03C0%u03CC%20%u03C4%u03B7%u03BD%20%u0391%u03C6%u03C1%u03B9%u03BA%u03AE%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03B5%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%20%u03B8%u03B7%u03BB%u03B1%u03C3%u03C4%u03B9%u03BA%u03CC%20%u03B6%u03CE%u03BF.%3C/p%3E","cat1amediaimage1":"","cat1v1":"100","cat1q2":"%3Cp%3E%u039C%u03B5%20%u03C4%u03B9%20%u03C4%u03C1%u03AD%u03C6%u03B5%u03C4%u03B1%u03B9%3B%3C/p%3E","cat1qmediaimage2":"","cat1a2":"%3Cp%3E%u03A4%u03C1%u03AD%u03C6%u03B5%u03C4%u03B1%u03B9%20%u03BC%u03B5%20%u03CC%u03BB%u03B1%20%u03C4%u03B1%20%u03B5%u03AF%u03B4%u03B7%20%u03C6%u03C5%u03C4%u03CE%u03BD%2C%20%u03B1%u03BA%u03CC%u03BC%u03B7%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03C4%u03B1%20%u03B1%u03B3%u03BA%u03AC%u03B8%u03B9%u03B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%u0395%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%20%u03BB%u03B9%u03C4%u03BF%u03B4%u03AF%u03B1%u03B9%u03C4%u03BF%20%u03B6%u03CE%u03BF.%3C/p%3E","cat1amediaimage2":"","cat1v2":"200","cat1q3":"%3Cp%3E%u03A0%u03CE%u03C2%20%u03B8%u03B1%20%u03C0%u03B5%u03C1%u03AF%u03B3%u03C1%u03B1%u03C6%u03B5%u03C2%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03B8%u03B1%20%u03C7%u03B1%u03C1%u03B1%u03BA%u03C4%u03AE%u03C1%u03B9%u03B6%u03B5%u03C2%20%u03C4%u03BF%20%u039A%u03C5%u03C0%u03C1%u03B9%u03B1%u03BA%u03CC%20%u03B3%u03B1%u03CA%u03B4%u03BF%u03CD%u03C1%u03B9%3B","cat1qmediaimage3":"","cat1a3":"%3Cp%3E%u0388%u03C7%u03B5%u03B9%20%u03CD%u03C8%u03BF%u03C2%20%u03C0%u03B5%u03C1%u03AF%u03C0%u03BF%u03C5%201%2C50%20%u03BC%u03AD%u03C4%u03C1%u03BF.%20%u0395%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%20%u03C3%u03C5%u03BD%u03AE%u03B8%u03C9%u03C2%20%u03BC%u03B1%u03CD%u03C1%u03B1/%u03B3%u03BA%u03C1%u03AF%u03B6%u03B1%20%u03BC%u03B5%20%u03AC%u03C3%u03C0%u03C1%u03B1%20%u03BA%u03BF%u03B9%u03BB%u03B9%u03AC.%20%u0388%u03C7%u03BF%u03C5%u03BD%20%u03B4%u03C5%u03BD%u03B1%u03C4%u03AC%20%u03C0%u03CC%u03B4%u03B9%u03B1%21%20%u0395%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%20%u03B9%u03B4%u03B9%u03CC%u03C4%u03C1%u03BF%u03C0%u03BF%20%u03CC%u03C3%u03BF%u03BD%20%u03B1%u03C6%u03BF%u03C1%u03AC%20%u03C4%u03BF%20%u03BD%u03B5%u03C1%u03CC%20%u03C4%u03BF%u03C5.%20%u03A0%u03C1%u03AD%u03C0%u03B5%u03B9%20%u03BD%u03B1%20%u03C0%u03AF%u03BD%u03B5%u03B9%20%u03BA%u03B1%u03B8%u03B1%u03C1%u03CC%20%u03BD%u03B5%u03C1%u03CC%20%u03B1%u03C0%u03CC%20%u03B4%u03B9%u03BA%u03CC%20%u03C4%u03BF%u03C5%20%u03B4%u03BF%u03C7%u03B5%u03AF%u03BF%21","cat1amediaimage3":"","cat1v3":"300","cat1q4":"%3Cp%3E%u0393%u03B9%u03B1%u03C4%u03AF%20%u03C4%u03B1%20%u03C7%u03C1%u03B7%u03C3%u03B9%u03BC%u03BF%u03C0%u03BF%u03B9%u03BF%u03CD%u03C3%u03B1%u03BD%20%u03BF%u03B9%20%u03AC%u03BD%u03B8%u03C1%u03C9%u03C0%u03BF%u03B9%3B%0A%0A%0A%3Cp%3E","cat1qmediaimage4":"","cat1a4":"%3Cp%3E%u03A4%u03B1%20%u03C7%u03C1%u03B7%u03C3%u03B9%u03BC%u03BF%u03C0%u03BF%u03B9%u03BF%u03CD%u03C3%u03B1%u03BD%20%u03B3%u03B9%u03B1%20%u03C4%u03B9%u03C2%20%u03BC%u03B5%u03C4%u03B1%u03BA%u03B9%u03BD%u03AE%u03C3%u03B5%u03B9%u03C2%20%u03C4%u03BF%u03C5%u03C2%20%u03BA%u03B1%u03B9%20%u03B3%u03B9%u03B1%20%u03C4%u03B9%u03C2%20%u03B5%u03C1%u03B3%u03B1%u03C3%u03AF%u03B5%u03C2%20%u03C4%u03BF%u03C5%u03C2.%3C/p%3E","cat1amediaimage4":"","cat1v4":"400","cat1q5":"%3Cp%3E%u0393%u03B9%u03B1%u03C4%u03AF%20%u03BA%u03AC%u03C0%u03BF%u03B9%u03BF%u03C2%20%u03BD%u03B1%20%u03B5%u03C0%u03AD%u03BB%u03B5%u03B3%u03B5%20%u03C4%u03BF%20%u03B3%u03B1%u03CA%u03B4%u03BF%u03CD%u03C1%u03B9%20%u03B1%u03BD%u03C4%u03AF%20%u03C4%u03BF%20%u03AC%u03BB%u03BF%u03B3%u03BF%3B%3C/p%3E","cat1qmediaimage5":"","cat1a5":"%3Cp%3E%u0393%u03B9%u03B1%u03C4%u03AF%20%u03B5%u03AF%u03BD%u03B1%u03B9%20%u03C0%u03B9%u03BF%20%u03B1%u03BD%u03B8%u03B5%u03BA%u03C4%u03B9%u03BA%u03CC%20%u03C3%u03C4%u03B7%20%u03B6%u03AD%u03C3%u03C4%u03B7%2C%20%u03C3%u03C4%u03B9%u03C2%20%u03B1%u03C3%u03B8%u03AD%u03BD%u03B5%u03B9%u03B5%u03C2%2C%20%u03C3%u03C4%u03B7%20%u03C3%u03BA%u03BB%u03B7%u03C1%u03AE%20%u03B5%u03C1%u03B3%u03B1%u03C3%u03AF%u03B1.%3C/p%3E","cat1amediaimage5":"","cat1v5":"500","cattitle-2":"","cat2q1":"","cat2qmediaimage1":"","cat2a1":"","cat2amediaimage1":"","cat2v1":"100","cat2q2":"","cat2qmediaimage2":"","cat2a2":"","cat2amediaimage2":"","cat2v2":"200","cat2q3":"","cat2qmediaimage3":"","cat2a3":"","cat2amediaimage3":"","cat2v3":"300","cat2q4":"","cat2qmediaimage4":"","cat2a4":"","cat2amediaimage4":"","cat2v4":"400","cat2q5":"","cat2qmediaimage5":"","cat2a5":"","cat2amediaimage5":"","cat2v5":"500","cattitle-3":"","cat3q1":"","cat3qmediaimage1":"","cat3a1":"","cat3amediaimage1":"","cat3v1":"100","cat3q2":"","cat3qmediaimage2":"","cat3a2":"","cat3amediaimage2":"","cat3v2":"200","cat3q3":"","cat3qmediaimage3":"","cat3a3":"","cat3amediaimage3":"","cat3v3":"300","cat3q4":"","cat3qmediaimage4":"","cat3a4":"","cat3amediaimage4":"","cat3v4":"400","cat3q5":"","cat3qmediaimage5":"","cat3a5":"","cat3amediaimage5":"","cat3v5":"500","cattitle-4":"","cat4q1":"","cat4qmediaimage1":"","cat4a1":"","cat4amediaimage1":"","cat4v1":"100","cat4q2":"","cat4qmediaimage2":"","cat4a2":"","cat4amediaimage2":"","cat4v2":"200","cat4q3":"","cat4qmediaimage3":"","cat4a3":"","cat4amediaimage3":"","cat4v3":"300","cat4q4":"","cat4qmediaimage4":"","cat4a4":"","cat4amediaimage4":"","cat4v4":"400","cat4q5":"","cat4qmediaimage5":"","cat4a5":"","cat4amediaimage5":"","cat4v5":"500","cattitle-5":"","cat5q1":"","cat5qmediaimage1":"","cat5a1":"","cat5amediaimage1":"","cat5v1":"100","cat5q2":"","cat5qmediaimage2":"","cat5a2":"","cat5amediaimage2":"","cat5v2":"200","cat5q3":"","cat5qmediaimage3":"","cat5a3":"","cat5amediaimage3":"","cat5v3":"300","cat5q4":"","cat5qmediaimage4":"","cat5a4":"","cat5amediaimage4":"","cat5v4":"400","cat5q5":"","cat5qmediaimage5":"","cat5a5":"","cat5amediaimage5":"","cat5v5":"500","cattitle-6":"","cat6q1":"","cat6qmediaimage1":"","cat6a1":"","cat6amediaimage1":"","cat6v1":"100","cat6q2":"","cat6qmediaimage2":"","cat6a2":"","cat6amediaimage2":"","cat6v2":"200","cat6q3":"","cat6qmediaimage3":"","cat6a3":"","cat6amediaimage3":"","cat6v3":"300","cat6q4":"","cat6qmediaimage4":"","cat6a4":"","cat6amediaimage4":"","cat6v4":"400","cat6q5":"","cat6qmediaimage5":"","cat6a5":"","cat6amediaimage5":"","cat6v5":"500","board-notes":"","board-custom-background":"","board-custom-color-main":"%23ff851b","board-custom-color-sec":"%23eeeeee"}
{"cattitle-1":"ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ","cat1q1":"

Από πού κατάγεται και τι είδους ζώο είναι;","cat1qmediaimage1":"","cat1a1":"

Κατάγεται από την Αφρική και είναι θηλαστικό ζώο.

","cat1amediaimage1":"","cat1v1":"100","cat1q2":"

Με τι τρέφεται;

","cat1qmediaimage2":"","cat1a2":"

Τρέφεται με όλα τα είδη φυτών, ακόμη και τα αγκάθια.

\n

Είναι λιτοδίαιτο ζώο.

","cat1amediaimage2":"","cat1v2":"200","cat1q3":"

Πώς θα περίγραφες και θα χαρακτήριζες το Κυπριακό γαϊδούρι;","cat1qmediaimage3":"","cat1a3":"

Έχει ύψος περίπου 1,50 μέτρο. Είναι συνήθως μαύρα/γκρίζα με άσπρα κοιλιά. Έχουν δυνατά πόδια! Είναι ιδιότροπο όσον αφορά το νερό του. Πρέπει να πίνει καθαρό νερό από δικό του δοχείο!","cat1amediaimage3":"","cat1v3":"300","cat1q4":"

Γιατί τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι;\n\n\n

","cat1qmediaimage4":"","cat1a4":"

Τα χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και για τις εργασίες τους.

","cat1amediaimage4":"","cat1v4":"400","cat1q5":"

Γιατί κάποιος να επέλεγε το γαϊδούρι αντί το άλογο;

","cat1qmediaimage5":"","cat1a5":"

Γιατί είναι πιο ανθεκτικό στη ζέστη, στις ασθένειες, στη σκληρή εργασία.

","cat1amediaimage5":"","cat1v5":"500","cattitle-2":"","cat2q1":"","cat2qmediaimage1":"","cat2a1":"","cat2amediaimage1":"","cat2v1":"100","cat2q2":"","cat2qmediaimage2":"","cat2a2":"","cat2amediaimage2":"","cat2v2":"200","cat2q3":"","cat2qmediaimage3":"","cat2a3":"","cat2amediaimage3":"","cat2v3":"300","cat2q4":"","cat2qmediaimage4":"","cat2a4":"","cat2amediaimage4":"","cat2v4":"400","cat2q5":"","cat2qmediaimage5":"","cat2a5":"","cat2amediaimage5":"","cat2v5":"500","cattitle-3":"","cat3q1":"","cat3qmediaimage1":"","cat3a1":"","cat3amediaimage1":"","cat3v1":"100","cat3q2":"","cat3qmediaimage2":"","cat3a2":"","cat3amediaimage2":"","cat3v2":"200","cat3q3":"","cat3qmediaimage3":"","cat3a3":"","cat3amediaimage3":"","cat3v3":"300","cat3q4":"","cat3qmediaimage4":"","cat3a4":"","cat3amediaimage4":"","cat3v4":"400","cat3q5":"","cat3qmediaimage5":"","cat3a5":"","cat3amediaimage5":"","cat3v5":"500","cattitle-4":"","cat4q1":"","cat4qmediaimage1":"","cat4a1":"","cat4amediaimage1":"","cat4v1":"100","cat4q2":"","cat4qmediaimage2":"","cat4a2":"","cat4amediaimage2":"","cat4v2":"200","cat4q3":"","cat4qmediaimage3":"","cat4a3":"","cat4amediaimage3":"","cat4v3":"300","cat4q4":"","cat4qmediaimage4":"","cat4a4":"","cat4amediaimage4":"","cat4v4":"400","cat4q5":"","cat4qmediaimage5":"","cat4a5":"","cat4amediaimage5":"","cat4v5":"500","cattitle-5":"","cat5q1":"","cat5qmediaimage1":"","cat5a1":"","cat5amediaimage1":"","cat5v1":"100","cat5q2":"","cat5qmediaimage2":"","cat5a2":"","cat5amediaimage2":"","cat5v2":"200","cat5q3":"","cat5qmediaimage3":"","cat5a3":"","cat5amediaimage3":"","cat5v3":"300","cat5q4":"","cat5qmediaimage4":"","cat5a4":"","cat5amediaimage4":"","cat5v4":"400","cat5q5":"","cat5qmediaimage5":"","cat5a5":"","cat5amediaimage5":"","cat5v5":"500","cattitle-6":"","cat6q1":"","cat6qmediaimage1":"","cat6a1":"","cat6amediaimage1":"","cat6v1":"100","cat6q2":"","cat6qmediaimage2":"","cat6a2":"","cat6amediaimage2":"","cat6v2":"200","cat6q3":"","cat6qmediaimage3":"","cat6a3":"","cat6amediaimage3":"","cat6v3":"300","cat6q4":"","cat6qmediaimage4":"","cat6a4":"","cat6amediaimage4":"","cat6v4":"400","cat6q5":"","cat6qmediaimage5":"","cat6a5":"","cat6amediaimage5":"","cat6v5":"500","board-notes":"","board-custom-background":"","board-custom-color-main":"#ff851b","board-custom-color-sec":"#eeeeee"}

FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use.

Terms and Conditions and Privacy Policy
©2017 FlipQuiz™. All rights reserved.

Follow FlipQuiz™ on Twitter → @flipquizme

Save for Later © 2014-2017 FlipQuiz™

Presentation View Settings

Preview

100

Login for More Options


Aesthetic


Goodies

Close

How To Play

Choose one of the tiles to flip it over and reveal a question. Students in your classroom can guess until one team get's the answer right. If an answer is provided, you can view it when you're ready.

Scores will need to be tallied manually on the FREE plan, but PRO Members can keep score online during the game. Learn More →

The Timer

To limit the amount of time a team has to answer a question, use the built in timer. (You can set the time you'd like.) Either manually start it, or let it start as soon as you flip over a question using the "auto" feature!

You can reveal the timer by picking that clock icon in the bottom-right corner

Get Social


We think your students and colleagues would love this game!

Share it with them on Facebook and Twitter! Or, copy the URL to paste in an email:

Copy

It's time to play....


That's all there is to it. Let's finish this tour and get on with the game!